Zeng, Hongjun, Business School, Guangxi University, Nanning, China, China