Rui, Xiang, Professor, Business School, Sichuan University, 29, Wangjiang Road, Chengdu, China, China