Shams, Shahpar, Assistant Professor, Department of Marketing, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, Bangladesh, Bangladesh