Haile, Melaku Melese, Mizan Tepi University, Ethiopia, Ethiopia