(1)
Lestari, W.; Silvy, M. MOSLEM BEHAVIOR TOWARD DEBT MANAGEMENT. ijibm 2022, 6, 1-8.